Digər(40)

 • 21) Meteorologiya və iqlimşünaslığın əsasları

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: A.Ş.Mehdiyev
  Müəllif: Ş.Ə.Əhmədov
  Göndərən: Şahin

  Meteorologiya və iqlimşünaslığın əsaslarıMeteorologiya və iqlimşünaslığın əsasları • 22) AZƏRBAYCAN Etnoqrafiyası

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA İNSTİTUTU
  Göndərən: Cavid

  AZƏRBAYCAN EtnoqrafiyasıBu kitab Azərbaycan etnoqrafiyasının mühüm tərkib hissəsi olan maddi mədəniyyət və ailə məişəti məsələlərinə həsr edilmişdir. Cilddə xalqımız çoxəsrlik tarixə malik yaşayış məskənləri və yaşayış evləri, geyim və bəzəkləri, yeməkləri və içkiləri, nəqliyyat vasitələri və s. kimi maddi mədəniyyət sahələri geniş və əhatəli şəkildə öz əksini tapmışdır. Kitabda həmçinin ailə, nikah, toy, uşaqların tərbiyəsi və dəfn mərasimi məsələləri də işıqlandırılır. • 23) Azərbaycan türklərinin təşəkkülü tarixindən.

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Qiyaseddin Qeybullayev
  Göndərən: Cavid

  Azərbaycan xalqının mənşəyi problemi əsrimizin 30- cu illərinin zillətli qeyri-milli siyasətilə yanlış bir istiqamətə yönəldildi. Aydındır ki, ―Azərbaycan xalqı‖ deyiləndə, onunçoxsaylı türk dilində danışan əhalisi nəzərdə tutulurdu. Həmin dövrün ortalarında bu xalqın mənşəyi problemi heçə endirildi, ―türk‖ və ―türk dili‖ sözləri ―azərbaycanlı‖ və ―Azərbaycan dili‖ sözləri ilə əvəz edildi.Azərbaycan türk xalqı və dili yer adını təmsil edən ümumi məfhum içində əridildi.Azərbaycan xalqının yetkinləşməsi gedişində türk etnoslarının iştirakı tədqiqat obyekti kimi sönükləşdi,adda-budda eşidilən səslər isə siyasi yollarla kəsildi. Midiyalılar Azərbaycan xalqının əcdadları kimi qələmə verilməyə başlandı. • 24) Çay və çay sistemləri

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ş.Ə.Əhmədov
  Müəllif: M.İ.Əliyev
  Müəllif: A.N.Bədəlova
  Göndərən: Şahin

  A5 formatında • 25) Landşaftşünaslıqdan qısa məlumat

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ş.Ə.Əhmədov
  Müəllif: C.A.Sultanov
  Göndərən: Şahin

  A5 formatı • 26) Torpağın fiziki xassələri

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ş.Ə.Əhmədov
  Müəllif: C.A.Sultanov
  Göndərən: Şahin

  A5 formatı • 27) Atmosferin radiasiya rejimi

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Ş.Ə.Əhmədov
  Müəllif: M.A.Hüseynli
  Göndərən: Şahin

  A5 formatı • 28) Ekoloji monitorinq

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Şahin Əhmədov
  Müəllif: Şəkər Məmmədova
  Göndərən: Şahin

  Ekoloji monitorinq A5 formatı • 29) Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika

  Kitabın dili: Azərbaycan
  Müəllif: Günay Rzayeva
  Göndərən: Abdullayeva

  Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika • 30) Olasiliksiz

  Kitabın dili: Türk
  Müəllif: Adam Fawer
  Göndərən: Cavad

  OlasiliksizBeyindeki sinir hücreleri fazla hareketlendiğinde, kontrolsüz, gelişigüzel gibi görünen sinyaller verirler. Bu sinyallerin sonucunda garip duygular hissedilebilir, farklı hareketlerde bulunulabilir; hatta psişik anomaliler olabilir. Bu gibi olaylara genelde nöbet denir. Yetişkinlerin yüzde ikisi, ölmeden önce hayatlarında en az bir kere nöbet geçirirler. Genelde, bu tek nöbetten sonra başka bir nöbet geçirmezler zaten. Ancak, bazı insanlar bir ömür boyu sürekli nöbet geçirip yaşamaya devam ederler. Bu rahatsızlık tarih boyunca bir sürü farklı isimle anılmıştır - akıl hastalığı, dile getirilemez bir acı, iblisin işkencesi, hatta Tanrı'nın gazabı. Günümüzde biz buna epilepsi diyoruz. Bazen doktorlar epileptik nöbetlerin nedenlerini bulabilirler. Genelde bunların nedeni beyindeki mikroskobik yaralar veya tümörlerdir, ya da genetik nedenleri vardır. Ancak, dünyadaki epilepsi hastalarının yüzde yetmişbeşine- Amerika'da 1.9 milyon kişide epilepsi vardır mesela- durumlarının idiopatik olduğu söylenir. İdiopati sözcüğünün kökeni eski Yunancadır. İdio 'garip, ...'e özgü, ayrı, farklı' anlamına gelir, path ise 'duygu' veya 'acı' demektir. Yani İdiopatik 'garip bir acı' anlamına gelir, bunun çağdaş tıptaki geniş tanımı 'nedeni bilinmeyen bir hastalıkla ilgili veya bunun bir sonucu olarak ortaya çıkan'dır. Yani başka bir deyişle, son birkaç yüzyıldır tıp çok ilerlediyse de, doktorlar hâlâ neden insanların epileptik nöbetler geçirdiklerini bilemiyorlar. Bu konuda tek bir fikirleri dahi yok.<<Geri (3/4) Növbəti

YER Hostinq